Lilac Blue Gradient
Blue Wavy Line Grid Neon Tech Pattern

CTO VIETNAM

NETWORK

A large tech community with 300K members on many social media


Lilac Blue Gradient
Tech Pattern 3D Lined Shape

ABOUT

CTO VIETNAM NETWORK


Là mạng lưới cộng đồng lớn nhất dành riêng cho các CTO tại Việt Nam. Hiện CTO Vietnam Network đã có hơn 300.000 thành viên là CxO, Founder, Director, Manager,... tại các doanh nghiệp MNCs, SMEs, start-ups,...và mong muốn ứng dụng những giải pháp công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề trong quản lý & vận hành doanh nghiệp, tạo hiệu quả cho các chiến dịch marketing,... của mình.


Sứ mệnh - tầm nhìn

Colleagues Talking During the Meeting in the Office

1. Ứng dụng công nghệ Việt Nam cho từng thành viên, từng doanh nghiệp nhằm cải thiện hiệu suất vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp.

2. Giới thiệu công nghệ Việt Nam đến rộng khắp mọi miền lãnh thổ quốc gia trên thế giới.

3. Hỗ trợ quá trình chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo và tạo động lực phát triển cho con người và doanh nghiệp.

4. Lấy con người và công nghệ làm trung tâm đem lại một cuộc sống tốt đẹp, an vui và phát triển bền vững hơn.


Tech Pattern 3D Lined Shape

5 YẾU TỐ ĐỂ XÂY DỰNG

MỘT CỘNG ĐỒNG THÀNH CÔNG


CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CTO VIETNAM NETWORK

2021

  • CTO TechTalk hơn 10 sự kiện công nghệ tổ chức giới thiệu công nghệ, webinar... mỗi tháng, quý... với quy mô từ 50 khách, 100 khách, đến 200-300 khách tham gia... từ năm 2021 đến nay
  • Chia sẻ và cập nhật kiến thức, tài liệu liên quan đến công nghệ, kinh doanh, marketing mỗi ngày

2022


2023

  • Tháng 01/2023: #TECH TALK 2023 CYBER SECURITY 14.01.2023
  • Tháng 02/2023: Coffee sharing: UNLEASH THE POWER OF GAMIFICATION 18.02.2023
  • Tháng 03/2023: Coffee sharing: HOW TO acquire 100 B2B Clients (MQLs) in one day only? 25.03.2023
  • Tháng 05/2023: #TechTalk 2023: Leveraging on AI for Business Growth 13.05.2023
  • CTO Offline Event 20.000 thành viên
  • (Dự kiến tháng 07/2023)
  • CTO SUMMIT 2023 (Dự kiến tháng 10/2023)


ABOUT CTO VIETNAM NETWORK (CASE STUDY)

SERIES WEBINAR TECH TALK

Contact

For more information, please contact us:

MR. MINH DUC - FOUNDER OF CTO VIETNAM NETWORK

[P]: (+84) 9 6868 3191

[E]: minhduc@cto.vn

Get in Touch